لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضور: جسورترین خود را در بزرگ‌ترین چالش‌هایتان به نمایش بگذارید
نويسنده:ایمی‌جوی‌کسلبری کادی ؛ مترجم:مهسار مشتاق ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -273-170-964-978 انتخاب
2- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
3- حضور: جسورترین خود را در بزرگ‌ترین چالش‌هایتان به نمایش بگذارید
نويسنده:ایمی‌جوی‌کسلبری کادی ؛ مترجم:مهسار مشتاق ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -273-170-964-978 انتخاب
4- حضور: جسورترین خود را در بزرگ‌ترین چالش‌هایتان به نمایش بگذارید
نويسنده:ایمی‌جوی‌کسلبری کادی ؛ مترجم:مهسار مشتاق ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -273-170-964-978 انتخاب
5- تجمل و تاریکی
نويسنده:لوراایمی شلیتس ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 2 -296-170-964-978 انتخاب
6- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
7- تجمل و تاریکی
نويسنده:لوراایمی شلیتس ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 480000 ریال - 2 -296-170-964-978 انتخاب
8- حضور: جسورترین خود را در بزرگ‌ترین چالش‌هایتان به نمایش بگذارید
نويسنده:ایمی‌جوی‌کسلبری کادی ؛ مترجم:مهسار مشتاق ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -273-170-964-978 انتخاب
9- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1