لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قانون تجارت ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 330000 ریال - 9 -36-8804-600-978 انتخاب
2- موانع تحقق حاکمیت قانون در ایران
نويسنده:مریم عامری ؛ ويراستار:مهدی یوسف‌زاده - سوسا - دیویی: 349.55 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -5-95845-600-978 انتخاب
3- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -08-8804-600-978 انتخاب
4- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 210000 ریال - 6 -40-8804-600-978 انتخاب
5- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -91-7434-600-978 انتخاب
6- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -65-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1