لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (40)
تالیف (90)
ترجمه (1)
تهران (77)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Kings and queens of britain
نويسنده:Tim Vicary - معرفت،زبان آموز - دیویی: 428 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- Ireland
نويسنده:Tim Vicary - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- The tunel
نويسنده:Tim Vicary - رشید - دیویی: 428.64 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary ؛ ويراستار:Jennifer Bassett ؛ ويراستار:Tricia Hedge - طلیعه پویش،میانکوشک - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
5- Grace Darling
نويسنده:Tim Vicary - گستر - دیویی: 428.64 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
6- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary - خوروش - دیویی: 428.64 - 43 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
7- Mutiny on the bounty
نويسنده:Tim Vicary - فروزش - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
8- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary - آرمان برتر - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
9- Sky jack!
نويسنده:Tim Vicary - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- Elephant Man
نويسنده:Tim Vicary - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3030 نسخه - 1300 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10