لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (99)
تالیف (7)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 774 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 47000 ریال - 5 -120-409-964 انتخاب
2- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 216 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 796 صفحه - جلد 20 - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 1200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 216 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 1375 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 1381 صفحه - (در3جلد ) - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1374 - 6500 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 826 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 2000 نسخه - 68000 ریال - 8 -110-409-964 انتخاب
8- کلیات فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:ویلیام گانونگ ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 684 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 704 صفحه - جلد 30 - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 2500 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
10- فیزیولوژی قلب وگردش خون
نويسنده:لوی برن ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.1 - 320 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14