لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (99)
تالیف (7)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 788 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 10 سال 1368 - 6000 نسخه - 2750 ریال - انتخاب
2- فیزیولوژی انسان
نويسنده:گریسهایمر ویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان - پیام - دیویی: 612 - 602 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1365 - 2000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 796 صفحه - جلد 20 - وزیری - چاپ 8 سال 1367 - 2000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 700 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 4000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- اساس فارماکولوژیک درمان‌شناسی بخش هفتم: داروهای قلبی و عروقی
نويسنده:لیندا گودمن ؛ نويسنده: گیلمن ؛ مترجم:مسعود محققی - چهر - دیویی: 610 - 240 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 776 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 5 -120-409-964 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 840 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 4 -183-409-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 896 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5500 نسخه - 210000 ریال - 7 -182-409-964-978 انتخاب
9- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 69500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 820 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 10 سال 1368 - 6000 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14