لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
2- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
3- چهارده نور چهل حدیث: قرآن راهنمای جاویدان
مترجم:محمد سیدموسوی ؛ ويراستار:محسن شفیعی - انتشارات خوزستان - 40 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
4- چهارده نور چهل حدیث: با روزه‌داران
مترجم:محمد سیدموسوی ؛ ويراستار:محسن شفیعی - انتشارات خوزستان - 40 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
5- چهارده نور چهل حدیث: آداب روزه و ماه رمضان
گردآورنده:محمد سیدموسوی ؛ ويراستار:محسن شفیعی - انتشارات خوزستان - 40 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
6- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
7- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
8- چهارده نور چهل حدیث: عبادتی خالصانه
گردآورنده:محمد سیدموسوی ؛ ويراستار:محسن شفیعی - انتشارات خوزستان - 40 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1