لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (19)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -03-8804-600-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1399 کل کشور
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 116 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100000 ریال - 5 -76-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه آیین‌نامه داخلی هیات دولت مشتمل بر: آیین‌نامه داخلی هیات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه شمیری ؛ تدوين:سارا محمدنبی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 354.55 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 25000 ریال - 3 -12-8804-600-978 انتخاب
4- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -67-8804-600-978 انتخاب
5- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -91-7434-600-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 1 -58-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات اسناد لازم‌الاجراء
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مهناز کردنائیج ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.550438 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - انتخاب
8- مجموعه تنقیحی قانون کار
تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ تدوين:مهناز کردناییج ؛ تدوين:نفیسه فصیحی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 100000 ریال - 8 -46-8804-600-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 320000 ریال - 7 -69-8804-600-978 انتخاب
10- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -65-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3