لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (10)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 60000 ریال - 0 -00-8804-600-978 انتخاب
2- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -91-7434-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -03-8804-600-978 انتخاب
4- مجموعه آیین‌نامه داخلی هیات دولت مشتمل بر: آیین‌نامه داخلی هیات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه شمیری ؛ تدوين:سارا محمدنبی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 354.55 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 25000 ریال - 3 -12-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات اسناد لازم‌الاجراء
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مهناز کردنائیج ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.550438 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - انتخاب
6- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 210000 ریال - 6 -40-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -00-8804-600-978 انتخاب
8- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -08-8804-600-978 انتخاب
9- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -65-8804-600-978 انتخاب
10- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، جدول تطبیق مواد ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 9 -94-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2