لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (313)
تالیف (384)
ترجمه (19)
تهران (401)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (113)

تعداد یافت شده (403) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطیه کبری و موهبت عظمی (نخستین رسالات به زبان فارسی در بیان و معانی)
نويسنده:سراج‌الدین‌علی‌بن‌حسام‌الدین آرزو ؛ مقدمه:سیروس شمیسا - فردوس - دیویی: 8fa0.42 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13500 ریال - 4 -138-320-964 انتخاب
2- بدیع (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.42 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 5000 ریال - 964-455-924-X انتخاب
3- سبک‌شناسی 1 (نظم) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.00902 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 24000 ریال - 2 -713-387-964-978 انتخاب
4- معانی و بیان 2 (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.42 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 6200 ریال - 9 -494-455-964 انتخاب
5- منطق الطیر عطار نظم 4 بخش 3 (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:حسن انوری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.23 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 7900 ریال - 1 -307-455-964 انتخاب
6- بدیع (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.42 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 5000 ریال - 2 -924-455-964-978 انتخاب
7- منطق الطیر
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:حسن انوری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.23 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 950 ریال - انتخاب
8- بیان
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوسی - دیویی: 8fa0.4 - 279 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 4200 ریال - انتخاب
9- کلیات سبک‌شناسی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - دیویی: 8fa8.8009 - 332 صفحه - چاپ 3 سال 1374 - 6500 ریال - انتخاب
10- گزیده غزلیات مولوی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر علم - دیویی: 8fa1.31 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 8500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41