لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (283)
تالیف (356)
ترجمه (14)
تهران (368)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (370) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی تازه به بدیع
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 4000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
2- نگاهی تازه به بدیع
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 7 -77-5509-964 انتخاب
3- بیان (با تجدید نظر و اضافات)
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 2 -12-5509-964 انتخاب
4- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2500 نسخه - 8000 ریال - 1 -002-341-964 انتخاب
5- نقد ادبی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -029-320-964 انتخاب
6- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
7- معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -03-5998-964 انتخاب
8- گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسایی مروزی (نظم 1 - بخش 2) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 4000 نسخه - 68000 ریال - 4 -183-455-964 انتخاب
9- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 1100 نسخه - 18000 ریال - 1 -002-341-964 انتخاب
10- منطق‌الطیر عطار: نظم 4 بخش 3 (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 6000 نسخه - 95000 ریال - 3 -307-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37