لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (99)
تالیف (1)
ترجمه (106)
تهران (107)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر نو - دیویی: 158 - 261 صفحه - چاپ 5 سال 1369 - 2680 ریال - انتخاب
2- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - دیویی: 155.2 - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1397 - 500000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
3- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - دیویی: 155.2 - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 290000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
4- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - دیویی: 155.2 - 692 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 38 سال 1396 - 400000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
5- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر نو - دیویی: 158 - 267 صفحه - چاپ 5 سال 1369 - 900 ریال - انتخاب
6- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - هما - دیویی: 155.2 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 20000 ریال - 2 -70-6171-964 انتخاب
7- تاریخ روانشناسی نوین
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:علی‌اکبر سیف - دوران - دیویی: 150.19 - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1397 - 540000 ریال - 0 -39-6221-964-978 انتخاب
8- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 158 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 90000 ریال - 3 -108-328-964-978 انتخاب
9- تاریخ روانشناسی نوین
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:علی‌اکبر سیف - رشد - دیویی: 150.19 - 437 صفحه - وزیری (شومیز) - 3300 ریال - انتخاب
10- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 15000 ریال - 6 -108-328-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11