لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (20)
تالیف (3)
ترجمه (25)
تهران (3)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.479 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
2- Problems moraux et psychologiques
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.485 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 2 -08-5817-964-978 انتخاب
3- Dieu et ses attributs
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حیدر بن‌عیسی ؛ مترجم:ناهید شهبازی - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.42 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 964-5817-17-X انتخاب
4- Dieu Et Ses Attributs
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی ؛ مترجم:حیدر بن‌عیسی - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - دیویی: 297.42 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
5- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.479 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
6- La Question De L'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - انتخاب
7- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
8- La Question De Imamat
مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر فرهنگ اسلامی در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - انتخاب
9- Droits de la femme: remarques sur deux versets coraniques
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حیدر بن‌عیسی ؛ ويراستار:ناهید شهبازی - مرکز نشر الثقافه ‌الاسلامیه ‌فی ‌العالم - دیویی: 297.36 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2 -37-5817-964-978 انتخاب
10- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3