لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (27)
تالیف (50)
ترجمه (1)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمدتقی شیخی - نشر دیدار - دیویی: 304 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 ریال - انتخاب
2- مبانی و مفاهیم جمعیت‌شناسی با افزودگی فصل سیزدهم: آسیب‌شناسی اجتماعی
نويسنده:محمدتقی شیخی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 304.6 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 185000 ریال - 0 -184-325-964-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی جهان سوم: جمعیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، توسعه، صنعت و ...
نويسنده:محمدتقی شیخی - اشراقی - دیویی: 301 - 232 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1600 ریال - انتخاب
4- مبانی و مفاهیم جمیعت‌شناسی
نويسنده:محمدتقی شیخی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 304.6 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 9500 ریال - 3 -82-5735-964 انتخاب
5- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمدتقی شیخی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 363.960955 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12500 ریال - 8 -076-325-964 انتخاب
6- جامعه‌شناسی جوانان
نويسنده:محمدتقی شیخی - حریر،شرکت سهامی انتشار - دیویی: 305.230944 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 97500 ریال - 1 -27-2870-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی کیفیت زندگی
نويسنده:محمدتقی شیخی - حریر - دیویی: 306 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 125000 ریال - 8 -02-2870-964-978 انتخاب
8- تحلیل و کاربرد جمعیت‌شناسی
نويسنده:محمدتقی شیخی - اشراقی،صفار - دیویی: 304.6 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 18500 ریال - 4 -12-5966-964 انتخاب
9- تحلیل و کاربرد جمعیت‌شناسی
نويسنده:محمدتقی شیخی - اشراقی،صفار - دیویی: 304.6 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 34000 ریال - 4 -12-5966-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی
نويسنده:محمدتقی شیخی - حریر - دیویی: 301 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 55000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6