لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (18)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پستی و بلندی‌های توسعه سیاسی و زنان
نويسنده:عالیه طاهری‌راویزی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -55-8024-600-978 انتخاب
2- دیگر بس است یعنی چه؟ (رشد هیجانی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 3 -16-8024-600-978 انتخاب
3- من و احساس‌هایم (خودشناسی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 4 -19-8024-600-978 انتخاب
4- من و احساس‌هایم (خودشناسی کودکان)
نويسنده:هولده کرویل ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 4 -22-8024-600-978 انتخاب
5- گاهی می‌توانم گاهی هم نه (خودشناسی کودکان)
نويسنده:هولده کرویل ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 7 -21-8024-600-978 انتخاب
6- الگویی نو در کمک‌رسانی‌های انسان‌دوستانه؛ اولویت اشتغال‌زایی در کمک‌رسانی‌های پس از حادثه
نويسنده:محمد ایران‌منش ؛ ويراستار:معصومه اکبری - صمدیه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 100000 ریال - 6 -06-8442-600-978 انتخاب
7- گاهی هم دعوا می‌شود
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 0 -20-8024-600-978 انتخاب
8- با من بگو
نويسنده:آن دیویسن ؛ مترجم:یاسمن متقی‌پور ؛ مترجم:نیکو مفرد - آت - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -7-96436-600-978 انتخاب
9- صبحانه سبز عجیب
نويسنده: سوس ؛ مترجم:امیرحسین میرزاییان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - آت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -3-96436-600-978 انتخاب
10- آموزش زبان به کودکان کم‌شنوا به روش STH (از تشخیص تا مدرسه)
نويسنده:سایه طاهباز ؛ نويسنده:سیما فرج‌نیا ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 946 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 850000 ریال - 8 -40-8024-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3