لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (45)
تالیف (47)
ترجمه (0)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست ...
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 11500 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
2- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1و2): شامل 1200 تست همراه با تست‌های کنکورهای سراسری
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1380 - 14000 ریال - 6 -200-326-964 انتخاب
3- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست ...
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 13000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
4- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1و2): شامل 1200 تست همراه با تست‌های کنکورهای سراسری
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 14000 ریال - 6 -200-326-964 انتخاب
5- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست ...
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1378 - 13000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
6- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم،...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 25500 ریال - 5 -206-326-964 انتخاب
7- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست ...
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 13000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
8- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم،...
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 284 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1380 - 25500 ریال - 5 -206-326-964 انتخاب
9- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1378 - 22000 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
10- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1و2): شامل 1200 تست همراه با تست‌های کنکورهای سراسری
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 14000 ریال - 8 -115-326-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5