لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (0)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روز اول مهد کودک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 9 -5-99905-600-978 انتخاب
2- مواظب باش
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 4 -0-99099-622-978 انتخاب
3- حیوان دوست داشتنی من
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 6 -6-99905-600-978 انتخاب
4- تعمیرکاران کوچک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 7 -9-99905-600-978 انتخاب
5- روز مسابقه
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -1-99099-622-978 انتخاب
6- خوراکی و مهربانی
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 0 -8-99905-600-978 انتخاب
7- روز اول مهد کودک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 9 -5-99905-600-978 انتخاب
8- خوراکی و مهربانی
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 0 -8-99905-600-978 انتخاب
9- روز مسابقه
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -1-99099-622-978 انتخاب
10- تعمیرکاران کوچک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 7 -9-99905-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2