لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (74)
تالیف (3)
ترجمه (79)
تهران (82)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1392 - 95000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
2- آدم‌های سمی: چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نويسنده:لیلیان گلاس ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) - درسا - دیویی: 158.2 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 240000 ریال - 1 -021-336-600-978 انتخاب
3- آدم‌های سمی: چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نويسنده:لیلیان گلاس ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) - درسا - دیویی: 158.2 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 340000 ریال - 1 -021-336-600-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
5- آدم‌های سمی: چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نويسنده:لیلیان گلاس ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) - درسا - دیویی: 158.2 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 470000 ریال - 1 -021-336-600-978 انتخاب
6- آدم‌های سمی: چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نويسنده:لیلیان گلاس ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) - لیوسا - دیویی: 158.2 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 410000 ریال - 5 -095-340-600-978 انتخاب
7- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1389 - 45000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1391 - 70000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 35 سال 1393 - 120000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
10- آدم‌های سمی: چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نويسنده:لیلیان گلاس ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) - لیوسا - دیویی: 158.2 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 110000 ریال - 5 -095-340-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9