لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش و پرورش خودکارآمد
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:مریم ترشابی ؛ نويسنده:محدثه رحیمی - آب خست - دیویی: 155.2 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 7 -8-97782-600-978 انتخاب
2- روش‌های نوین تدریس
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:زهرا ابراهیمی‌شاهوردی ؛ نويسنده:زهرا شهرکی‌ده‌سوخته - آپریس - دیویی: 371.102 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -4-98532-600-978 انتخاب
3- جایگاه ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:مهناز نجاری ؛ نويسنده:معصومه شاه‌تقی - آپریس - دیویی: 379.150955 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -5-99780-622-978 انتخاب
4- درآمدی بر نظام‌های آموزشی موفق دنیا
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:ام‌فروه آبخشت ؛ نويسنده:مریم آبخشت - آپریس - دیویی: 370.152 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -06-6601-622-978 انتخاب
5- اهمیت و جایگاه مقام معلم در آموزش و پرورش
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:طاهره شهرکی ؛ نويسنده:فاطمه شهرکی - اندیشه سبز نوین - دیویی: 371.1 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -05-6302-622-978 انتخاب
6- عدالت و توسعه (با تاکید بر عدالت و توسعه‌ی آموزشی)
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:ملیحه میرصادق ؛ نويسنده:خدارحم رئیسی - آپریس - دیویی: 379.26 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -39-6601-622-978 انتخاب
7- شیوه‌های سنجش و ارزشیابی در آموزش و پرورش
نويسنده:علی باقری‌فر ؛ نويسنده:زهرا پودینه‌بحری ؛ نويسنده:ملیحه میرصادق - آپریس - دیویی: 379.150955 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -0-99780-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1