لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (11)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انواع سس
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ریال - 3 -4-97269-600-978 انتخاب
2- انواع خورشت
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 2 -1-97580-600-978 انتخاب
3- انواع بستنی
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ریال - 9 -2-97269-600-978 انتخاب
4- انواع املت
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 5 -0-97269-600-978 انتخاب
5- انواع دسر
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ریال - 2 -1-97269-600-978 انتخاب
6- انواع سس
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
7- انواع املت
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 35000 ریال - 5 -0-97269-600-978 انتخاب
8- انواع بستنی
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 9 -2-97269-600-978 انتخاب
9- انواع مربا
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
10- انواع سوپ
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2