لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
2- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
3- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
4- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
5- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
6- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
7- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
8- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
9- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
10- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2