لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (10)
تالیف (13)
ترجمه (2)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات انسانی کنکور: دهم - یازدهم - دوازدهم
نويسنده:مسعود غزالی‌بینا ؛ ويراستار:دنیا سلیمی ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 2 -409-317-600-978 انتخاب
2- حسابان کنکور: دهم،‌ یازدهم، دوازدهم
نويسنده:سیدعباس موسوی ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - دیویی: 515.076 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 5 -367-317-600-978 انتخاب
3- حسابان کنکور: دهم،‌ یازدهم، دوازدهم
نويسنده:سیدعباس موسوی ؛ ويراستار:سنور حریری ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - دیویی: 515.076 - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 5 -367-317-600-978 انتخاب
4- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
5- ریاضیات انسانی کنکور: دهم، یازدهم، دوازدهم
نويسنده:مسعود غزالی‌بینا ؛ ويراستار:دنیا سلیمی ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 2 -409-317-600-978 انتخاب
6- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی‌ارپناهی ؛ ويراستار:ندا دهقانی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
7- حسابان کنکور: دهم،‌ یازدهم، دوازدهم
نويسنده:سیدعباس موسوی ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - دیویی: 515.076 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 2500 نسخه - 180000 ریال - 5 -367-317-600-978 انتخاب
8- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
9- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
10- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 300 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2