لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (606)
تالیف (636)
ترجمه (10)
تهران (636)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (605)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (646) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1384 - 5000 نسخه - 7700 ریال - 0 -166-300-964 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1391 - 1000 نسخه - 24700 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1391 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:فرشید مثقالی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1391 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 4 -170-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1391 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1381 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 5 -169-300-964 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:زهرا موسوی ؛ تصويرگر:کمال طباطبایی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 6 -712-300-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 196 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 54 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 140 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1385 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -168-300-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 65