لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (620)
تالیف (651)
ترجمه (10)
تهران (651)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (620)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (661) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 150 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 10500 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 56 سال 1392 - 30000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1392 - 35000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1392 - 53000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های ساده
نويسنده:مهدی آذریزدی - دادجو - دیویی: 8fa3.62 - 125 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 175 ریال - انتخاب
6- اصل موضوع: و دوازده حکایت دیگر
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:محمد تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1364 - 170 ریال - انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی - چاپ 15 سال 1365 - 200 ریال - انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - چاپ 22 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1391 - 24700 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1391 - 24000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67