لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من تفاوت‌ها رو می‌فهمم: داستان مربوط به پذیرش تغییرها
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -8-95172-622-978 انتخاب
2- من خیلی پر انرژی‌ام: داستان در خصوص پیش‌فعال بودن کودکان
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -5-95274-622-978 انتخاب
3- تمیز بشم عزیز بشم
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -0-95274-622-978 انتخاب
4- لطفا جادو می‌کنه: داستان مربوط به ادب
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -2-95274-622-978 انتخاب
5- صندوق رویاهای ترسناک
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -9-95172-622-978 انتخاب
6- روی تخت مامان بابام راحت‌ترم: داستان مربوط به اهمیت خوابیدن در رختخواب خود
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -8-95274-622-978 انتخاب
7- نخور شاید تموم شه! داستان مربوط به عادت‌های بد
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-95274-622-978 انتخاب
8- شیشه شکلات پادار
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -1-95172-622-978 انتخاب
9- همه اسباب‌بازی‌ها مال منه داستان مربوط به: تقسیم خوشی
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -7-95172-622-978 انتخاب
10- من خیلی شرمندم: داستان مربوط به اعتماد به نفس
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -7-95274-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2