لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (108)
تالیف (124)
ترجمه (1)
تهران (124)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم متن کامل: از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 1500 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
2- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 56 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 564 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -71-5676-964-978 انتخاب
3- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 434 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 550 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
4- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 400 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
5- آخرین شاه، آخرین دربار: ده سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسداله‌خان علم
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ گردآورنده:موسی فقیه‌حقانی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 7 -07-8709-600-978 انتخاب
6- یادداشت‌های علم متن کامل: از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1500 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
7- یادداشتهای علم سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 334 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 57000 ریال - 2 -87-5643-964 انتخاب
8- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 56 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 564 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 9 -71-5676-964-978 انتخاب
9- یادداشت‌های علم متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 1500 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
10- یادداشت‌های علم: 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتابسرا - 540 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 3 -78-5840-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13