لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (110)
تالیف (126)
ترجمه (1)
تهران (126)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم: 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - نشر ثالث - 516 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 42000 ریال - 9 -019-380-964 انتخاب
2- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 528 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 2000 نسخه - 5 -21-7603-964 انتخاب
3- یادداشت‌های علم: متن کامل: سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 328 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 1550 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
4- یادداشتهای علم: 1347 - 1346
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 484 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -42-5506-964-978 انتخاب
5- یادداشت‌های علم: متن کامل: از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
6- یادداشتهای علم: 1349 و 1351
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 468 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -41-5840-964 انتخاب
7- یادداشت‌های علم: 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتابسرا - 540 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 3 -78-5840-964-978 انتخاب
8- یادداشت‌های علم (متن کامل) 56 - 1355 با فهرست کامل (نمایه) هفت جلد
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 562 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 1000 نسخه - انتخاب
9- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 2 -39-5643-964 انتخاب
10- یادداشتهای علم: 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 348 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13