لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
2- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
3- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
4- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
5- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
6- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
7- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
8- عادت‌های اتمی: راهی آسان و اثبات شده برای خلق عادت‌های خوب و ترک عادت‌هاب بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:محمد علی‌نژاد ؛ ويراستار:نیلوفر نیاورانی - موسسه دانش ماندگار عصر - دیویی: 155.24 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 520000 ریال - 9 -18-8608-600-978 انتخاب
9- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
10- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2