لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
2- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
3- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - مدال،جنگل - دیویی: 823.914 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -0-95641-622-978 انتخاب
4- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
5- پنج پا فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ مترجم:فائزه دائمی ؛ مترجم:جواد کریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 823.914 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 4 -809-436-600-978 انتخاب
6- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
7- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
8- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
9- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
10- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2