لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (6)
تالیف (17)
ترجمه (5)
تهران (21)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار اتمی
نويسنده:رضا غیاثی ؛ ويراستار:هدی پاسدار - رصین - دیویی: 541.24 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - انتخاب
2- راهنمای جامع شیمی معدنی 1
نويسنده:رضا غیاثی - حفیظ،قلم یوسف - دیویی: 546.076 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 26000 ریال - 3 -50-8623-964 انتخاب
3- جریان سیالات: نظریه‌های نو درباره کمیتهای نایکا و جریان‌شناسی
نويسنده:رضا غیاثی - مرز دانش - دیویی: 530.81 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 6 -42-8633-600-978 انتخاب
4- زبان خارجی تخصصی 1 (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:پدرام میرزایی ؛ ويراستار:رضا غیاثی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 22000 ریال - 1 -471-387-964-978 انتخاب
5- روش‌های تجربی برای سنتز و بررسی خواص ترکیبات معدنی
نويسنده:هدی پاسدار ؛ نويسنده:بهاره هدایتی‌سقاواز ؛ ويراستار:رضا غیاثی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 541.39 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -4834-10-964-978 انتخاب
6- نظریه‌ی گروه و شیمی
نويسنده:رضا غیاثی ؛ نويسنده:هدی پاسدار - رصین - دیویی: 512.22 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 7 -9-93835-600-978 انتخاب
7- زبان خارجی تخصصی 1 (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:پدرام میرزایی ؛ ويراستار:رضا غیاثی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 165000 ریال - 1 -471-387-964-978 انتخاب
8- شیمی معدنی
نويسنده:دووارد شرایور ؛ نويسنده:پیتر ویلیام‌اتکینز ؛ نويسنده:کوپرهرولد لانگفورد - دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شرق) - دیویی: 546 - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 6 -7062-06-964 انتخاب
9- پیوند شیمیایی و شکل مولکولی: از لوییس تا چگالیهای الکترونی
نويسنده:رونالدجیمز گیلسپی ؛ نويسنده:پل پاپیلیر ؛ مترجم:رضا غیاثی - پژوهشی نوآوران شریف - دیویی: 541.224 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 95000 ریال - 9 -1-91284-600-978 انتخاب
10- زبان خارجی تخصصی 1 (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:پدرام میرزایی ؛ ويراستار:رضا غیاثی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 72000 ریال - 1 -471-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3