لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهره برتر، حالت بهتر
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.7 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - 9 -10-6188-964 انتخاب
2- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
3- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 28000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
4- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 8000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
5- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 8000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
6- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 36000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
7- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 21000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
8- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -12-6188-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1