لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 25000 ریال - 8 -191-417-964-978 انتخاب
2- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 15000 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
3- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 20000 ریال - 8 -191-417-964-978 انتخاب
4- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
5- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
6- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ ويراستار:علی دانش ؛ نقاش:مانفرد گوتر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8000 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
7- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 80000 ریال - 8 -191-417-964-978 انتخاب
8- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 17500 ریال - 8 -191-417-964 انتخاب
9- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 30000 ریال - 8 -191-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1