لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (14)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در باغ تجربه‌ها: کارت قرمز
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 3 -979-436-964 انتخاب
2- عشق را باور کنم ؟
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 1 -179-364-964 انتخاب
3- عشق را باور کنم ؟
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 1 -179-364-964 انتخاب
4- در باغ تجربه‌ها: باران همچنان می‌بارید
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 964-436-919-X انتخاب
5- چشمهای غزال
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 2 -173-364-964 انتخاب
6- فانوسهای روشن
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3100 ریال - 5 -947-436-964 انتخاب
7- در آینه
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2300 ریال - 6 -244-436-964 انتخاب
8- آبادان و خرمشهر به روایت تصویر: قدیم، جنگ و جدید
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ عكاس:علی‌اکبر آقاجری - نشر پرسش - دیویی: 955.53 - 134 صفحه - رحلی (سلفون) - 5000 نسخه - 57000 ریال - 2 -51-6629-964 انتخاب
9- این گونه بهتر زندگی بهتر
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -89-7077-964 انتخاب
10- راه زندگی
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ زيرنظر:علی‌محمد رستگار ؛ بازنويسي:قدرت‌الله ترابی - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 3 -073-494-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6