لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (167)
تالیف (198)
ترجمه (9)
تهران (207)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (204)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
2- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 5500 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
3- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
4- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 8 -0866-07-964-978 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
7- شغال هفت رنگ (برگرفته از مثنوی)
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:افسون غلامی ؛ نويسنده:پیوند فرهادی - فرای علم - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 3 -26-7280-600-978 انتخاب
8- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
9- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
10- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21