لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (166)
تالیف (206)
ترجمه (9)
تهران (214)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (212)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
2- شغال هفت رنگ (برگرفته از مثنوی)
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:افسون غلامی ؛ نويسنده:پیوند فرهادی - فرای علم - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 3 -26-7280-600-978 انتخاب
3- شغال هفت رنگ (برگرفته از مثنوی)
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:افسون غلامی ؛ نويسنده:پیوند فرهادی - فرای علم - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 40000 ریال - 3 -26-7280-600-978 انتخاب
4- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
5- خانواده: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
6- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
7- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
8- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.64 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 28000 ریال - 8 -0639-07-964-978 انتخاب
9- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
10- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 80000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22