لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (11)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
2- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
3- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
4- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 130000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
5- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
6- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 140000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
7- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 1400000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
8- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 140000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
9- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
10- هوش فرازمینی ET پایه ششم و پنجم ...
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 728 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 1550000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2