لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (47)
تالیف (95)
ترجمه (1)
تهران (92)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من می‌گویم، شما بگریید: مراثی عاشورایی
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 0 -156-506-964-978 انتخاب
2- از نخلستان تا خیابان ( مجموعه شعر )
نويسنده:علیرضا قزوه - همراه - دیویی: 8fa1.62 - 162 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
3- با کاروان نیزه: ترکیب‌بند عاشورایی
شاعر:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 7000 ریال - 0 -040-506-964 انتخاب
4- عشق علیه السلام
نويسنده:علیرضا قزوه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 23000 ریال - 0 -009-175-600-978 انتخاب
5- بیدل دهلوی: دیوان ابوالمعانی میرزا عبدالقادر
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دیویی: 8fa1.5 - 852 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 4 -05-5435-600-978 انتخاب
6- پرستو در قاف: سفرنامه حج
نويسنده:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 297.357 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 2850 ریال - انتخاب
7- عشق علیه‌السلام
شاعر:علیرضا قزوه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 29000 ریال - 0 -009-175-600-978 انتخاب
8- رقص بر سر دار
شاعر:نادر بختیاری ؛ مقدمه:علیرضا قزوه - نیلبرگ - دیویی: 8fa1.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 3 -14-5931-600-978 انتخاب
9- قطار اندیمشک و ترانه‌های جنگ
شاعر:علیرضا قزوه - لوح زرین - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 8 -55-8205-964 انتخاب
10- چمدان‌های قدیمی (گزیده غزل)
شاعر:علیرضا قزوه - شهرستان ادب - دیویی: 8fa1.62 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -5-93395-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10