لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی قرآن (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.15 - 40 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 5 -088-436-964 انتخاب
2- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند ؛ ويراستار:علاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2400 ریال - 7 -784-436-964 انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 82 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1800 ریال - 0 -135-436-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند ؛ ويراستار:علاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3000 ریال - 964-436-984-X انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند ؛ ويراستار:علاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2400 ریال - 0 -135-436-964 انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند ؛ ويراستار:علاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 ریال - 3 -097-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1