لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 29000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
2- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1393 - 100000 ریال - 6 -65-6743-964-978 انتخاب
3- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1397 - 170000 ریال - 6 -65-6743-964-978 انتخاب
4- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 33000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
5- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1398 - 390000 ریال - 6 -65-6743-964-978 انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
7- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 11500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
8- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 44000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
9- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 40000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
10- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 320000 ریال - 6 -65-6743-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3