لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انتظار تو
شاعر:هلگا آل‌رسول - آتروپات - دیویی: 8fa1.62 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 4500 ریال - 9 -04-7023-964 انتخاب
2- معجزه دوستی متن دو زبانه
نويسنده:کاس‌پی. داترویچ ؛ نويسنده:جان‌دی. پری ؛ مترجم:مریم مرندی - مهرافروز - دیویی: 177.6 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 17000 ریال - 0 -8-91254-964-978 انتخاب
3- پیری دریچه‌ای به سوی خردمندی: متن دوزبانه
نويسنده:کارول آن‌مارو ؛ مترجم:هلگا آل‌رسول ؛ مترجم:مریم مرندی - مهرافروز - دیویی: 305.26 - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 2 -4-91254-964-978 انتخاب
4- زندگی را ساده بگیریم (متن دوزبانه)
نويسنده:لاینس ماندی ؛ تصويرگر:آر.و. الی ؛ مترجم:هلگا آل‌رسول - مهرافروز - دیویی: 170.44 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -5-91254-964-978 انتخاب
5- زندگی را ساده بگیریم (متن دوزبانه)
نويسنده:لاینس ماندی ؛ تصويرگر:آر.و. الی ؛ مترجم:هلگا آل‌رسول - مهرافروز - دیویی: 170.44 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 17000 ریال - 9 -5-91254-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1