لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (198)
تالیف (218)
ترجمه (2)
تهران (219)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (213)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (220) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
2- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 39 سال 1393 - 1300 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
3- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 51 سال 1393 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
4- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
5- کودک و آشنایی با مهارت‌های زندگی و مناسبت‌ها: ویژه‌ی نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:شیرین بازیاریان ؛ نويسنده:فاطمه حسین‌زاده ؛ نويسنده:مریم دشت‌آبادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 34800 نسخه - 42000 ریال - 2 -0841-08-964-978 انتخاب
6- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1392 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
7- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
8- جانوران: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
9- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.24076 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
10- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22