لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (33)
تالیف (0)
ترجمه (42)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هوا
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 551.5 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 6 -938-436-964 انتخاب
2- رشد
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین الوندی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 7000 ریال - 6 -820-353-964 انتخاب
3- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:محمدعلی شمیم ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4500 ریال - 2 -991-436-964 انتخاب
4- مواد شیمیایی
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:سیدمرتضی خلخالی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7000 ریال - 7 -825-353-964 انتخاب
5- هوا
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین دانشفر - مدرسه - دیویی: 551 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 ریال - 1 -893-353-964 انتخاب
6- مایعات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:سیدمرتضی خلخالی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 3 -052-353-964 انتخاب
7- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:محمدعلی شمیم ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7000 ریال - 4 -821-353-964 انتخاب
8- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:محمدعلی شمیم - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 607 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 9 -279-436-964 انتخاب
9- رشد
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین الوندی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4500 ریال - 3 -214-353-964 انتخاب
10- مواد شیمیایی
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:سیدمرتضی خلخالی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 540 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 3 -335-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5