لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(155)
چاپ مجدد (646)
تالیف (3)
ترجمه (798)
تهران (764)
شهرستان (37)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (801) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5500 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
2- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5100 نسخه - 9000 ریال - 2 -06-5974-964 انتخاب
3- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
4- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
5- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -09-5998-964 انتخاب
6- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
7- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
8- سفر به دشت ستارگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 1 -24-6138-964 انتخاب
9- زائر کوم‌پوستل
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5100 نسخه - 12000 ریال - 1 -11-6404-964 انتخاب
10- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81