لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون پرستاری "نظام ارائه مراقبت‌های بهداشتی": مفاهیم، فرآیند و تمرین (کاربرد)
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - دیویی: 610.73 - 60 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 8 -7-95731-964 انتخاب
2- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
3- بررسی وضعیت سلامت: تکنیکها در پرستاری بالینی
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 نسخه - 4500 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
4- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 500 نسخه - 59500 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
5- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1500 نسخه - 49500 ریال - 4 -29-5982-964 انتخاب
6- اصول و فنون پرستاری (بررسی سلامت، علایم حیاتی): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا،نهضت پویا - دیویی: 610.73 - 90 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -10-5250-600-978 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری (بررسی سلامت، علایم حیاتی)
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورالی ارب ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - دیویی: 610.73 - 90 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -3-95731-964 انتخاب
8- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا،نهضت پویا - دیویی: 610.73 - 92 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -08-5250-600-978 انتخاب
9- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:هادی کوشیار - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 200 نسخه - 114000 ریال - 5 -39-7203-964-978 انتخاب
10- اصول و فنون پرستاری (کمک و ارتباط): مفاهیم، فرآیند و تمرین
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ مترجم:سیده‌اشرف حیدری ؛ مترجم:محمد عربشاهی - میر شیدا - دیویی: 610.73 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -0-95731-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3