لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (49)
تالیف (0)
ترجمه (60)
تهران (59)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوی تجسم خلاق: دستیابی به آرامش، اعتماد به نفس، تندرستی و موفقیت با جادوی تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:نرگس شکفته ؛ ويراستار:امین ارشیا - پیام موفقیت - دیویی: 158.1 - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -803-887-964-978 انتخاب
2- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - همراه - دیویی: 153.32 - 163 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
3- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 3 -01-6743-964 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
5- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
6- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1380 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 3300 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
8- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
9- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:مژگان مقتدری - کتاب کیمیا - دیویی: 153.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -08-8905-964 انتخاب
10- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6