لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 30000 ریال - 964-93800-6-X انتخاب
2- پرواز 714
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 9 -28-7135-964 انتخاب
3- خرچنگ چنگال طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 2 -26-7135-964 انتخاب
4- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 964-7135-22-X انتخاب
5- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 0 -30-7135-964 انتخاب
6- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 0 -30-7135-964 انتخاب
7- پرواز 714
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 9 -28-7135-964 انتخاب
8- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 0 -27-7135-964 انتخاب
9- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 7 -29-7135-964 انتخاب
10- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 17500 ریال - 7 -29-7135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2