لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 52000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
2- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
3- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.3 - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
4- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
5- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 19000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
6- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
7- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1399 - 850000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
8- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
9- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1398 - 450000 ریال - 4 -12-6026-964-978 انتخاب
10- رفتار سازمانی
نويسنده:ریکی گریفین ؛ نويسنده:گرگوری مورهد ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 26000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3