لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (1)
ترجمه (20)
تهران (17)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1600 نسخه - 49500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
2- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 396 صفحه - چاپ 8 سال 1369 - 5000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
3- مقدمه ای بر فیزیولوژی انسانی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:حمید سلیمی‌خلیق - نیما - دیویی: 612 - 412 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - جعفری - دیویی: 612 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 300 نسخه - 129000 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
6- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 396 صفحه - چاپ 7 سال 1368 - 5000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
7- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 139000 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
8- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 216 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 2000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
9- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 612 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 3000 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
10- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - برای فردا - دیویی: 612 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -5-92138-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3