لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - دیویی: 613.2024796 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
2- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - دیویی: 613.2024796 - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
4- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 250000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
5- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
6- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
7- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
8- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
9- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - دیویی: 613.2024796 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
10- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3