لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
2- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 250000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - حتمی - دیویی: 613.2024796 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 3 -12-5751-600-978 انتخاب
4- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
5- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
6- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
7- اصول بیوشیمیایی عملکرد ورزشی
نويسنده:رن‌جی. موگان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:مریم اصفهانی - علمی سنا - دیویی: 617.1027 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 449000 ریال - 5 -098-488-600-978 انتخاب
8- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -589-459-964 انتخاب
9- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
10- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3