لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (36)
ترجمه (5)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 1030 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 2 -69-6990-964-978 انتخاب
2- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 5 -68-6990-964-978 انتخاب
3- سفره تندرستی
نويسنده:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 613 - 256 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 4900 ریال - انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 1 -66-6990-964-978 انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 962 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
7- دائره‌المعارف عمومی الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 030 - 976 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 109000 ریال - 7 -15-6991-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گلستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 7500 ریال - 5 -55-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5