لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (11)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کرمان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 4 -52-6990-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان بوشهر
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 7 -34-6991-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان همدان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 955.003 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 4 -36-6990-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان فارس
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 4000 ریال - 4 -48-6991-964-978 انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 8 -67-6990-964-978 انتخاب
6- مختصری از تاریخ زمان: مصور
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:رضا راهدار ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 523.1 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 1 -5-90409-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان شرقی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 2 -39-6991-964-978 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 1 -66-6990-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گیلان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10500 ریال - 2 -56-6990-964-978 انتخاب
10- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4