لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (11)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان همدان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 955.003 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 4 -36-6990-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان فارس
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 4000 ریال - 4 -48-6991-964-978 انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان یزد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9500 ریال - 1 -37-6990-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خوزستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 11000 ریال - 3 -29-6991-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 1 -66-6990-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1002 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 7 -03-6990-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مازندران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 9 -57-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4