لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (11)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان رضوی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -30-6991-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان یزد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9500 ریال - 1 -37-6990-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خوزستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11000 ریال - 3 -29-6991-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کرمانشاه
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 1 -53-6990-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان شرقی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 16000 ریال - 2 -39-6991-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان لرستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9500 ریال - 3 -62-6990-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مازندران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -57-6990-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 1030 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 2 -69-6990-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4