لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (11)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان رضوی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 9 -30-6991-964-978 انتخاب
3- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 8 -67-6990-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان یزد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9500 ریال - 1 -37-6990-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خوزستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 11000 ریال - 3 -29-6991-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مرکزی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 6 -58-6990-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان غربی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 8 -37-6991-964-978 انتخاب
9- مختصری از تاریخ زمان: مصور
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:رضا راهدار ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 523.1 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 1 -5-90409-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سمنان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 9 -27-6991-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4