لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (81)
تالیف (94)
ترجمه (7)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی پیوندها و نیروهای اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:پرویز صالحی - آرون - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 6 -53-7217-964 انتخاب
2- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3100 نسخه - 12000 ریال - 7 -01-6221-964 انتخاب
3- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2100 نسخه - 30000 ریال - 7 -041-423-964-978 انتخاب
4- مشارکت اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:عذرا جاراللهی - آرون - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 4 -54-7217-964 انتخاب
5- جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 330 نسخه - 350000 ریال - 6 -46-5911-600-978 انتخاب
6- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1383 - 3100 نسخه - 30000 ریال - 4 -56-6221-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 604 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1366 - 3000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
8- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دیدار - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1374 - 2750 نسخه - 11000 ریال - 964-90259- انتخاب
9- رضایت اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:پرویز صالحی - آرون - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 19000 ریال - 2 -55-7217-964 انتخاب
10- وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
گردآورنده:منوچهر محسنی - نشر رسانش - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 964-92154-5-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11