لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (81)
تالیف (94)
ترجمه (7)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 2100 نسخه - 32000 ریال - 7 -041-423-964-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی
نويسنده:منوچهر محسنی - دیدار - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1600 نسخه - 130000 ریال - 2 -096-104-600-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 3150 نسخه - 8000 ریال - 8 -041-423-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان گازنو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 414 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2100 نسخه - 950 ریال - انتخاب
5- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - صاحب اثر - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 5000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
6- مشارکت اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:عذرا جاراللهی - آرون - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 16000 ریال - 4 -54-7217-964 انتخاب
7- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدیدنظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 2100 نسخه - 65000 ریال - 7 -01-6221-964-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی پزشکی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 8 -93-6414-964-978 انتخاب
9- بررسی پیوندها و نیروهای اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:پرویز صالحی - آرون - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 6 -53-7217-964 انتخاب
10- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدید نظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1383 - 3100 نسخه - 30000 ریال - 4 -56-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11