لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (18)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجمل التواریخ: شامل وقایع و رویدادهای سی و پنج ساله بعد از نادرشاه ...
نويسنده:ابوالحسن‌بن‌محمدامین گلستانه ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -6387-03-964-978 انتخاب
2- دیوان سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف
مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - 463 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
3- مثنویهای حکیم سنائی: بانضمام شرح سیرالعباد الی المعاد
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - بابک - 381 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - انتخاب
4- مجمل التواریخ
نويسنده:ابوالحسن‌بن‌محمدامین گلستانه ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -6387-03-964-978 انتخاب
5- منتخب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 177 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 160 ریال - انتخاب
6- تاریخ بخارا
نويسنده:محمدبن‌جعفر نرشخی ؛ مترجم:احمدبن‌محمد قباوی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - توسن - 446 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- دیوان انوری
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - جلد 2 - چاپ 1 سال 1364 - 1300 ریال - انتخاب
8- دیوان انوری: قصاید
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 522 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
9- دیوان انوری: مقطعات - غزلیات - رباعیات
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
10- دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی: با مقدمه و حواشی و فهرست
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - سنایی - 1394 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 8 -86-6290-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3