لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (18)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حکیم ابوالمجدود بن آدم سنائی غزنوی: با مقدمه و حواشی و فهرست
شاعر:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مقدمه:محمدتقی مدرس‌رضوی - سنایی - 1398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 3000 نسخه - 0 -86-6290-964-978 انتخاب
2- مجمل التواریخ: شامل وقایع و رویدادهای سی و پنج ساله بعد از نادرشاه ...
نويسنده:ابوالحسن‌بن‌محمدامین گلستانه ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -6387-03-964-978 انتخاب
3- احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 115000 ریال - 6 -042-331-964 انتخاب
4- مجموعه رسائل
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،موسسه پژوهشی میراث مکتوب - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -6167-03-964-978 انتخاب
5- احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - 744 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1200 نسخه - 85000 ریال - 6 -042-331-964 انتخاب
6- حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 956 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1384 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -4020-03-964 انتخاب
7- دیوان سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف
مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - 463 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
8- شجره طیبه در انساب سلسله سادات علویه رضویه
نويسنده:محمدباقربن‌اسماعیل رضوی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی ؛ ويراستار:سیدمهدی سیدی‌فرخد - آهنگ قلم - 568 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -36-7641-964 انتخاب
9- مثنویهای حکیم سنائی: بانضمام شرح سیرالعباد الی المعاد
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - بابک - 381 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - انتخاب
10- دیوان انوری: قصاید
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 522 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3