لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (269)
تالیف (297)
ترجمه (15)
تهران (304)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (198)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (312) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تنور و داستان‌های دیگر
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -89-5643-964 انتخاب
2- نخل
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8000 ریال - 3 -78-5643-964 انتخاب
3- ته خیار (سی داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -110-165-964-978 انتخاب
4- نه تر و نه خشک
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 10000 ریال - 7 -20-7603-964 انتخاب
5- ته خیار (سی داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -110-165-964-978 انتخاب
6- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 15000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
7- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 9000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
8- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 120000 ریال - 0 -043-165-964-978 انتخاب
9- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
10- تنور (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،پروین - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2500 ریال - 9 -9-90421-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32