لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (36)
تالیف (34)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1395 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
2- حکومت نظامی شهربندان
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:یحیی مروستی - جامی - دیویی: 842.914 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 0 -35-2575-964-978 انتخاب
3- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1397 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
4- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1392 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
5- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
6- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1397 - 3000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
7- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
8- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
9- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - دیویی: 351.076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
10- حکومت نظامی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:یحیی مروستی - سکه - دیویی: 842.914 - 180 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2500 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4