لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (9)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمدحب‌علی موجانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 955.0630922 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6800 ریال - 4 -0796-01-964 انتخاب
2- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 4900 ریال - انتخاب
3- نگاهی به دنیای خاقانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 316 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 8 -0830-01-964 انتخاب
4- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
شارح:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رژدام - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 75000 ریال - 7 -0942-01-964-978 انتخاب
5- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
شارح:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رژدام - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 101000 ریال - 7 -0942-01-964-978 انتخاب
6- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
شارح:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رژدام - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 34000 ریال - 8 -0942-01-964 انتخاب
7- نگاهی به دنیای خاقانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 254 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 19000 ریال - 9 -0950-01-964 انتخاب
8- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
شارح:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رژدام - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -0942-01-964-978 انتخاب
9- جام عروس خاوری: شرح شش قصیده از دیوان خاقانی
نويسنده:معصومه معدن‌کن - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 50000 ریال - 6 -1294-01-964-978 انتخاب
10- بزم دیرینه عروس: شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی
شارح:معصومه معدن‌کن ؛ ويراستار:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر رژدام - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa1.23 - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 32000 ریال - 8 -0942-01-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2